بررسی تاثیر تصویر برند کارفرما بر تمایل به استخدام از طریق متغیر میانجی جذابیت برند کارفرما (مورد مطالعه: دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی پردیس فارابی دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

سازمان­ها در محیط کسب و کار امروزی به طور فزآینده­ای از برندسازی به عنوان یک ابزار استراتژیک استفاده می­کنند که این استفاده از برند به حوزه منابع انسانی نیز راه یافته است. موضوع برند کارفرما به بررسی چگونگی جذب کارکنان و حفظ آنها از طریق فرآیند برندسازی می­پردازد. پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر تصویر برند کارفرما بر تمایل به استخدام شدن کارکنان بالقوه از طریق متغیر میانجی جذابیت برند کارفرما می­باشد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران می­باشد تعداد آنها نزدیک به 5000 نفر است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، نمونه­ای با حجم 375 نفر انتخاب شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی- همبستگی است و برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که 920/0، به­دست آمد و همچنین، روایی پرسشنامه نیز از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه­های پژوهش از طریق مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم­افزار آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که تصویر برند کارفرما تاثیر مثبت و معناداری بر جذابیت برند کارفرما و تمایل به استخدام شدن کارکنان بالقوه دارد. همچنین، جذابیت برند کارفرما خود بر تمایل به استخدام شدن کارکنان بالقوه تاثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت، تاثیر غیر مستقیم تصویر برند کارفرما بر تمایل به استخدام شدن از طریق جذابیت برند کارفرما مورد تایید قرار گرفت. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی برای مدیران و برنامه­ریزان سازمانی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of brand image on the potential employee’s intention to apply a job through mediating role of employer brand attractiveness (Case Study: students of Tehran University, college of Farabi)

نویسندگان [English]

  • Meysam Shirkhodaie 1
  • Soheil Nejat 2
  • Alireza Kameli 3
  • Habib Mehdikhani 4
2 Ph.D. Candidate of Business management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In today's business environment, organizations increasingly use branding as a strategic tool that this use of the brand has found a way n the field of human resource. Employer brand examines how to attract employees and retain them through the process of branding. This study seeks to evaluate the effect of brand image on the potential employee’s intention to apply a job through mediating role of employer brand attractiveness. The population of this research is the students of Tehran University college of Farabi. The study was a descriptive survey and a questionnaire was used to collect data. Reliability was calculated as 0.92 through Cronbach's alpha coefficient. As well as, its validity was evaluated by factor analysis. Research hypotheses were tested through structural equation modeling (SEM). The results show that the Employer brand image has a positive and significant impact on the Employer brand attractiveness and potential employee’s intention to apply a job. As well as, Employer brand attractiveness has a positive and significant impact on the potential employee’s intention to apply a job. Finally, the indirect impact of brand image on the potential employee’s intention to apply a job through employer brand attractiveness was confirmed. Also, according to the results the organization provided practical recommendations for managers and planners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employer Brand
  • Employer Brand image
  • Employer Brand Attractiveness
  • Intention to apply a job