بررسی رابطه بین نشاط حرفه‌ای و موفقیت شغلی در سازمان‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران

2 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

3 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه نشاط حرفه‌ای و موفقیت شغلی است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، تعداد کل کارکنان اداری شهرداری مرکزی کرج (374 نفر)، است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 190 نفر از آن‌ها بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش روایی سازه و پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. به منظور بررسی فرضیات و آزمون مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار لیزرل بهره گرفته شد. نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق حاکی از این است که میان نشاط حرفه‌ای و موفقیت شغلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از فرضیه‌های فرعی تحقیق نشان‌دهنده آن بود که میان نشاط حرفه‌ای و رضایت شغلی و نشاط حرفه‌ای و انعطاف‌پذیری نیروی انسانی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین، میان نشاط حرفه‌ای و تمایل به ترک خدمت کارکنان رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between professional vitality and job success in organizations

نویسندگان [English]

  • Reza Vaezi 1
  • Davvod Hosseinpour 2
  • Fateme Sohrabi 3
1 Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Public Administration, Faculty of management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Public Administration, Faculty Management and Accounting, Allameh tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between professional vitality and career success. The research method is descriptive and correlational. The statistical population of this study consisted of all administrative staff of Karaj Municipality (374 persons). Using simple random sampling method, 190 of them were selected based on Cochran formula. A questionnaire was used for data collection. The validity of the questionnaires was calculated using Cronbach's alpha coefficient. Structural equation modeling was used by LISREL software to test the hypotheses and test the model. The results of the main hypothesis of the research indicate that there is a positive and significant relationship between professional vitality and job success. The results of the subsidiary hypotheses of the study showed that there is a positive significant relationship between professional vitality and job satisfaction and professional vitality and flexibility of human resources. There is also a significant negative correlation between professional vitality and the tendency to quit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional vitality
  • Job success
  • Job Satisfaction
  • Human resource flexibility
  • Turnover intention