بررسی نقش عدم امنیّت شغلی کمّی و کیفی در بروز رفتارهای انحرافی کاری در یک سازمان‌ نظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس

چکیده

مطالعه‌ حاضر به بررسی نقش عدم امنیّت شغلی کمّی و کیفی در بروز رفتارهای انحرافی کاری در یک سازمان نظامی می‌پردازد.  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از جنبه ماهیت و روش در ردیف تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار دارد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد، از یک نمونه‌ی 248 نفری که به صورت سهمیه‌ای انتخاب شدند جمع‌آوری شده و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار PLS تجزیه‌و‌تحلیل شدند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در حالی که تاثیر عدم امنیّت شغلی کمّی بر رفتارهای انحرافی کاری جهت­گیری شده به سمت افراد، منفی و بر رفتارهای انحرافی کاری جهت‌گیری شده به سمت سازمان، مثبت است؛ تاثیر عدم امنیّت شغلی کیفی بر رفتارهای انحرافی عکس این است. این نتیجه نشان می­دهد ماهیت متفاوت عدم امنیّت شغلی کمّی و کیفی، منجر به بروز رفتارهای متفاوت می­شود. توجه به این‌تفاوت‌ها در تصمیم‌گیری‌های مربوط به منابع انسانی، می‌تواند به اداره بهتر سازمان کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of Quantitative and Qualitative job insecurity in the occurrence of the counter-productive work Behaviors in Military Organizations

نویسندگان [English]

  • Malihe Siyavooshi 1
  • Mohammad Reza Esmati Moghadam 2
1 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
2 Educational Management, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch
چکیده [English]

The present study examines the role of quantitative and qualitative job insecurity in the occurrence of the counter-productive work behaviors in a military organization. This is an applied research in terms of purpose; and in terms of nature and method it is a descriptive-correlational research. Data were collected using a standard questionnaire from a sample of 248 participants who were selected in a proportional way and analyzed using structural equation modeling in PLS software. The results of this study show that while the effect of quantitative job insecurity on interpersonal counter-productive work behavior is negative, and on organizational counter-productive work behavior is positive; the effect of qualitative job insecurity on deviant behaviors is opposite. This result suggests that the different nature of qualitative and quantitative job insecurity leads to different behaviors. Paying attention to these differences in human resource decision-making can help managing of the organization better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Counter-productive work behavior
  • Quantitative job insecurity
  • Qualitative job insecurity