تبیین اثرات مدیریت منابع انسانی اسلامی بر تعهد سازمانی با تمرکز بر نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: نیرو انتظامی شهرستان یزد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اردکان

2 دانشگاه اردکان

چکیده

آشنایی با رهنمودهای قرآنی در زمینه اسلام در مدیریت منابع انسانی و پیاده­سازی اصول صحیح آن، می‌تواند منشأ تغییراتی مثبت در نگرش­ کارکنان نسبت به کار و محیط کاری گردد که این امر به نوبه خود منجر به ارتقای سطح عملکرد سازمان خواهد شد. دو مورد از مهم­ترین نگرش­های سازمانی در پژوهش حاضر، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی هستند؛ از این­رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی‌گری اعتماد سازمانی صورت گرفته است. این مطالعه از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان نیروی انتظامی شهرستان یزد، مشتمل بر 248 نفر که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه­گیری خوشه­ای برای جامعه محدود، 150 پرسش‌نامه توزیع شد. داده‌های پژوهش از طریق پرسش‌نامه‌های مدیریت منابع انسانی اسلامی، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با پایایی (و روایی همگرا) 934/0(523/0)، 953/0(614/0)، 901/0(511/0) جمع‌آوری شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار Smart-PLS3، انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد مدیریت منابع انسانی اسلامی بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ همچنین، مدیریت منابع انسانی اسلامی به‌طور مستقیم بر اعتماد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد و اعتماد سازمانی نیز مستقیماً تعهد سازمانی را تحت تأثیر قرار می­دهد. از طرفی نقش اعتماد سازمانی به عنوان میانجی مدیریت منابع انسانی اسلامی و تعهد سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Effects of Islamic Human Resource Management on Organizational Commitment Focusing on the Mediating Role of Organizational Trust (Case Study: Yazd Police Force)

نویسندگان [English]

  • nahid amrollahi 1
  • mansoor niknam 2
2 ardakan university
چکیده [English]

Understanding the Qur'anic guidelines in Islamic contexts and human resource management and implementing its right principles can be a basis for positive changes in employees' attitudes toward work and the workplace that this matter, in turn, will improve the performance level of the organization. In this research organizational commitment and organizational trust are considered as two of the most important organizational attitudes, then the present study aimed to investigate the impact of Islamic human resource management on organizational commitment of employees by considering the mediating role of organizational trust. The statistical population of this research is the Islamic Republic of Iran Police Force employees in Yazd which consisted a total number of 248 that 150 of them have been chosen as a sample by using Cochran formula and cluster sampling method for limited population. Required data have been gathered through Islamic human resource management, organizational trust and organizational commitment questionnaires with acceptable validity and reliability. Research data analyzing and hypothesis testing have been done by using SPSS Software and structural equation modeling by Smart PLS-3. The results of this study indicate that Islamic human resource management has a positive and significant effect on organizational commitment and organizational trust and also organizational trust directly affects organizational commitment. On the other hand; the mediating role of organizational trust in the relationship between Islamic human resource management and organizational commitment has been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource management
  • Islamic human resource management
  • Organizational trust
  • organizational commitment