دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی مدل مفهومی ترک خدمت افراد مستعد از سازمان های ایران : پژوهشی اکتشافی در صنعت ICT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

بهاره عابدین؛ شهناز اکبری؛ طیبه عباس نژاد؛ ناهید امراللهی


2. تحلیل مفهوم حرفه‌ای‌سازی در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

محمدامین باتمانی؛ افشین باغفلکی؛ جبار باباشاهی؛ حمیدرضا یزدانی


3. تأثیر مدیریت هویت برند و مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش واسطه ای پرستیژ خارجی برند و نقش تعدیل‌گر جنسیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

جمشید سالار؛ سیدمحمود حسینی امیری؛ علی منصوری فر


4. تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار محیط زیست گرایانه کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر ارزش‌های سبز فردی و فرهنگ خدمت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

مجتبی مجتبی؛ زینب امیری؛ محمد دلوی اصفهانی