تعداد مقالات: 19
2. طراحی مدل مفهومی ترک خدمت افراد مستعد از سازمان های ایران : پژوهشی اکتشافی در صنعت ICT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

بهاره عابدین؛ شهناز اکبری؛ طیبه عباس نژاد؛ ناهید امراللهی


3. شناسایی مزیت ها و چالش های ادامه تحصیل و بررسی تاثیر آن بر موفقیت شغلی ادراک شده و عملکرد شغلی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 52-31

طیبه عباس نژاد؛ شیما بحری؛ عبادالله بانشی


4. تحلیل مفهوم حرفه‌ای‌سازی در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

محمدامین باتمانی؛ افشین باغفلکی؛ جبار باباشاهی؛ حمیدرضا یزدانی


6. تأثیر مدیریت هویت برند و مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش واسطه ای پرستیژ خارجی برند و نقش تعدیل‌گر جنسیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

جمشید سالار؛ سیدمحمود حسینی امیری؛ علی منصوری فر


7. بررسی نقش عدم امنیّت شغلی کمّی و کیفی در بروز رفتارهای انحرافی کاری در یک سازمان‌ نظامی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-75

ملیحه سیاوشی؛ محمدرضا عصمتی مقدم


8. تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار محیط زیست گرایانه کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر ارزش‌های سبز فردی و فرهنگ خدمت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

مجتبی مجتبی؛ زینب امیری؛ محمد دلوی اصفهانی


9. بررسی رابطه بین نشاط حرفه‌ای و موفقیت شغلی در سازمان‌ها

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-95

رضا واعظی؛ داود حسین پور؛ فاطمه سهرابی


12. ارتقا انگیزه خدمت عمومی در پرتو عوامل سازمانی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-28

نیلوفر نوائی؛ رضا واعظی؛ میر علی سید نقوی


14. طراحی مدل مفهومی ترک خدمت افراد مستعد از سازمان های ایران: پژوهشی اکتشافی در صنعت ICT

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-64

بهاره عابدین؛ شهناز اکبری امامی؛ طیبه عباس نژاد؛ ناهید امراللهی


15. تحلیل مفهوم حرفه‌ای‌سازی در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 65-93

محمدامین باتمانی؛ افشین باغفلکی؛ جبار باباشاهی؛ حمیدرضا یزدانی


17. استفاده کاری و تفریحی اعضای سازمان از شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت شغلی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 117-136

احمد علی یزدان پناه؛ امیر احسانی


19. بررسی تجربه خدمت عمومی از منظر کارکنان سازمان دولتی با رویکرد تحلیل مضمون

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 166-145

وجه الله قربانی‌زاده؛ میرعلی سیدنقوی؛ بهنام میری